Waardevast header vierkant
Waardevast header voorwaarden
Algemene voorwaarden

Art.1 | Definities

Voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige bepalingen niet anders voortvloeit, worden in deze algemene voorwaarden, de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt.

 • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie WaardeVast een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten. 
 • Partijen: WaardeVast en de opdrachtgever gezamenlijk. 
 • Overeenkomst/opdracht: iedere tussen WaardeVast en de opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst, waarmee WaardeVast zich jegens de opdrachtgever, tegen het tussen partijen nader overeengekomen honorarium, heeft verbonden tot één of meer van de volgende diensten: 
 • Het bemiddelen bij het tot stand brengen van één of meer overeenkomsten tussen de opdrachtgever en derden. Het verlenen van adviesdiensten in de meest ruime zin des woords. 
 • Andere diensten dan bedoeld onder a en b van dit lid. 
 • Diensten: alle diensten waartoe WaardeVast zich in het kader van de overeenkomst jegens de opdrachtgever heeft verbonden. 
 • Bemiddeling: de inspanningen waartoe WaardeVast zich in het kader van de overeenkomst jegens de opdrachtgever heeft verbonden om tussen de opdrachtgever en (een) derde(n) één of meer overeenkomsten tot stand te doen brengen. 
 • Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail.

Art.2 | Algemene bepalingen

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van WaardeVast en iedere tot stand gekomen overeenkomst. 
 • De toepasselijkheid van de eventuele algemene of andersluidende voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
 • Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken.Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 
 • Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

Art.3 | Over Waardevast

Onverminderd het gegeven dat de overeenkomst in andere dan de hierna bedoelde diensten kan voorzien en afhankelijk van de diensten die uitdrukkelijk tussen partijen zijn overeengekomen, richt WaardeVast zich op advies en bemiddeling ten aanzien van vastgoed, vastgoedbeleggingen en de aan- en verkoop van onroerend goed. De bemiddeling is erop gericht dat WaardeVast tussen de opdrachtgever en derden één of meer overeenkomsten tot stand doet brengen, zonder zelf bij deze overeenkomsten partij te zijn. De opdrachtgever sluit voor eigen rekening en risico overeenkomsten met derden, welke overeenkomsten al dan niet naar aanleiding van bemiddeling door WaardeVast tot stand komen.

Art.4 | Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst

 • Tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld, is elk aanbod van WaardeVast vrijblijvend. 
 • De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van WaardeVast dat gebaseerd is op door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. De opdrachtgever kan voorts geen rechten ontlenen aan een aanbod van WaardeVast dat een kennelijke fout of vergissing bevat. 
 • Een aanbod van WaardeVast geldt niet automatisch voor vervolgovereenkomsten. Voor zover deze niet zijn gewijzigd, zijn deze algemene voorwaarden wél tevens van toepassing op vervolgovereenkomsten zonder dat WaardeVast gehouden is deze voorwaarden opnieuw ter hand te stellen van de opdrachtgever. 
 • De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. In geval de aanvaarding van de opdrachtgever afwijkt van het aanbod van WaardeVast, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij WaardeVast anders aangeeft. 
 • Indien de opdrachtgever de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De opdrachtgever is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit die overeenkomst voorvloeiende verplichtingen.

Art.5 | Inhoud van de overeenkomsten

 • WaardeVast voert de overeenkomst uit naar beste inzicht en vermogen, voor zover de aard of strekking van de verbintenis daaraan niet dwingend in de weg staat, hetgeen in elk geval aan de orde is bij bemiddeling en advies, verbindt WaardeVast zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis. WaardeVast kan er nimmer voor instaan dat de opdrachtgever de (aan-/verkoop)resultaten realiseert die hij met het verstrekken van de opdracht aan WaardeVast beoogt te behalen. Het niet behalen van deze resultaten kan nimmer als tekortkoming van WaardeVast worden aangemerkt en WaardeVast aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid, ook niet in geval zich, ten aanzien van aan- of verkoopbemiddeling, na contractsluiting tussen de opdrachtgever en derde een betere investeringsmogelijkheid voordoet dan wel deze mogelijkheid ten tijde van opdrachtuitvoering reeds bestond. 
 • Voor zover de overeenkomst voorziet in bemiddeling, is WaardeVast op generlei andere wijze betrokken bij de overeenkomst tussen de opdrachtgever en derden dan het doen van voorstellen en het bij elkaar brengen van de opdrachtgever en derden. Voor tekortkomingen van de hier bedoelde derden draagt WaardeVast geen enkele aansprakelijkheid. 
 • Voor zover de overeenkomst voorziet in een honorarium van WaardeVast op courtagebasis, is deze courtage verschuldigd door het intreden van de omstandigheid die uitdrukkelijk is overeengekomen, ook in geval deze omstandigheid intreedt na het eindigen van de overeenkomst, tenzij WaardeVast na eindigen van de overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk afstand doet van zijn courtageaanspraak. De hier bedoelde omstandigheden kunnen, niet-limitatief bedoeld, betreffen, een percentage van de verkoopsom van het onroerende goed waarop de opdracht betrekking heeft of een vast honorarium bij juridische overdracht van dit onroerend goed, al dan niet door passeren van de notariële akte.

Art.6 | Verplichtingen van de opdrachtgever

 • De opdrachtgever is gehouden WaardeVast, zo spoedig als voor de uitvoering van de overeenkomst is vereist, althans binnen bekwame tijd, in kennis te stellen van alle gegevens die voor de opzet en uitvoering van de opdracht redelijkerwijs relevant zijn. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij alle gegevens juist en volledig aan WaardeVast verstrekt. Elke aansprakelijkheid van WaardeVast in verband met het gegeven dat hij is uitgegaan van door de opdrachtgever onjuist of onvolledig verstrekte gegevens, is uitgesloten. 
 • Voorts is de opdrachtgever gehouden WaardeVast zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van feiten en omstandigheden die zich tijdens de looptijd van de overeenkomst voordoen en welke van invloed zijn op de tijdige of deugdelijk voortzetting of afronding van de opdracht.

Art.7 | Looptijd van de overeenkomst

 • Een opdracht wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
 • Onverminderd het bepaalde in het volgende artikel, eindigt een opdracht door volbrenging daarvan, dan wel door schriftelijke opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. 
 • Bij (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst behoudt WaardeVast te allen tijde zijn aanspraak op het overeengekomen honorarium naar evenredigheid van de tot dan toe verleende diensten. Is de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op courtagebasis aangegaan, dan vindt in geval van tussentijdse beëindiging van de overeenkomst, mede artikel 5.3. toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dan wel de overeenkomst op grond van een niet aan de opdrachtgever toe te rekenen omstandigheid door WaardeVast is opgezegd, in welk geval de opdrachtgever de courtage niet is verschuldigd.

Art.8 | Opschorting en ontbinding

 • WaardeVast is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst WaardeVast ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen. Dit is bijvoorbeeld het geval indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet, niet tijdig, onjuist of onvolledig worden verstrekt. 
 • Indien de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is WaardeVast gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. 
 • Voorts is WaardeVast gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de verbintenis onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd. 
 • De opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door WaardeVast op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht. 
 • Tenzij dit hem niet kan worden toegerekend, is de opdrachtgever verplicht de schade die WaardeVast als gevolg van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden. 
 • Indien WaardeVast de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de opdrachtgever terstond opeisbaar.

Art.9 | Overmacht

 • WaardeVast is niet gehouden zijn verplichtingen uit de overeenkomst na te komen indien en voor zover hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 
 • Indien de overmachtsituatie nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt of meer dan drie maanden voortduurt of zal voortduren, zijn zowel de opdrachtgever als WaardeVast gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. 
 • Indien WaardeVast bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst, afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst. 
 • Schade als gevolg van overmacht, anders dan restitutie of kwijtschelding voor dat gedeelte van de overeenkomst dat door overmacht is getroffen, komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

Art.10 | Honorarium en betalingen

 • WaardeVast doet een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren, waaronder, niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, een vast tarief of percentage op courtagebasis als bedoeld in artikel 5.3, een uurtarief en/of een aanbrengfee. 
 • Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, is het door WaardeVast vermelde honorarium exclusief btw. 
 • Betalingen dienen te geschieden middels overboeking, binnen de op de factuur vermelde termijn, op de door WaardeVast voorgeschreven wijze. 
 • Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de opdrachtgever intreedt, is de opdrachtgever over het opeisbare bedrag een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin is de opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de ten tijde van het verzuim geldende wettelijke rente verschuldigd. 
 • Alle door WaardeVast redelijkerwijs gemaakte buitengerechtelijke, gerechtelijke en executiekosten, komen voor rekening van de opdrachtgever.

Art.11 | Aansprakelijkheid en vrijwaring

 • WaardeVast is, behoudens aantoonbare opzet en bewuste roekeloosheid zijnerzijds, nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en omissies in de opdrachtuitvoering. 
 • Bij bemiddeling verbindt WaardeVast zich uitsluitend tot de bemiddeling bij totstandkoming van (een) overeenkomst(en) tussen (een) derde(n) en de opdrachtgever. Voor de verplichtingen van derden die uit die overeenkomst(en) voortvloei(t)(en), is WaardeVast nimmer aansprakelijk. De opdrachtgever vrijwaart WaardeVast van al zijn eventuele aanspraken op de hier bedoelde derden. 
 • Van geheel of gedeeltelijk voor de opdrachtgever kenbare, herstelbare tekortkomingen in de opdrachtuitvoering, dient de opdrachtgever WaardeVast terstond in kennis te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van WaardeVast ter zake vervalt. 
 • WaardeVast is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. 
 • Indien door de opdrachtgever, ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden, jegens WaardeVast aanspraak op schadevergoeding wordt gemaakt, is de aansprakelijkheid van WaardeVast beperkt tot de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van WaardeVast betrekking heeft. Indien de overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan zes maanden, wordt voor de berekening van de factuurwaarde als bedoeld in de vorige zin, uitsluitend de factuurwaarde over de laatste zes maanden van de overeenkomst in aanmerking genomen. 
 • Nimmer zal de aansprakelijkheid van WaardeVast verder reiken dan het bedrag dat onder de gegeven omstandigheden op grond van de eventueel daartoe afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van WaardeVast daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van WaardeVast dat krachtens die verzekering toepassing vindt. 
 • Onverminderd het bepaalde in het overige van deze voorwaarden, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens WaardeVast één jaar. 
 • Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van WaardeVast, zal de opdrachtgever WaardeVast vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, direct of indirect verband houdende met de door WaardeVast verleende diensten.

Art.12 | Slotbepalingen

 • Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
 • Alvorens een beroep te doen op de rechter, zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten. 
 • Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van WaardeVast aangewezen om van geschillen kennis te nemen.